logoSchijf
Bel 020 663 83 93

Willy Smits Assurantiën
Pensioenen Hypotheken
Aangenaam zeker

Omdat wij altijd onafhankelijk zijn en daarom de beste maatschappij voor u kunnen vinden

Bel 020 663 83 93

Dienstenwijzer

 

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Bedrijfsgegevens

Naam:   Willy Smits Assurantiën BV
Adres:  

Science Park 402
1098 XH  Amsterdam 

Oprichtingsdatum:   1 juli 1993

Telefoon:

 

020 663 83 93

Email:

 

info@willysmits.nl

Website:   www.willysmits.nl
K.v.K.:   Amsterdam 33260901
Registratienummer AFM:   12008447
KiFid aansluitnummer:   300.005245
ING Bank:   NL56INGB0682063339
ING Bank:   NL18INGB0000215327

Aard van de dienstverlening

Samen met u inventariseren wij uw wensen en mogelijkheden.
Wij adviseren u over mogelijke oplossingen Wij bemiddelen bij het afsluiten van de verzekering c.q. financiering bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij of financiële instelling. Wij begeleiden de administratieve afhandeling en behartigen ook uw belangen daarna bij schade of problemen. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven met betrekking tot via onze bemiddeling afgesloten polissen en andere financiële producten.

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

 • Consumptief krediet

 • Hypothecair krediet

 • Spaarrekeningen

 • Levensverzekeringen

 • Schadeverzekeringen

 • Pensioenen

 • Beleggingsfondsen

Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten adviseren van verzekeraars of banken. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars of financiële instellingen. Een lijst met namen van de verzekeraars of financiële instellingen met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe. Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Onze bereikbaarheid

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of schademeldingen. Ons kantoor is geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Bezoek- en
correspondentieadres:

 

Science Park 402
1098 XH  Amsterdam

Telefoon:   020 663 83 93
Email:   info@willysmits.nl
Spoedgevallen telefoon:  

06 53 62 03 94

Bij een calamiteit tijdens uw verblijf in het buitenland kunt u altijd – 24 uur per dag – de alarmcentrale bellen die voor uw polis hulp verleent. Deze alarmcentrales nemen vervolgens contact op met ons kantoor, waarna wij onmiddellijk in actie komen. De telefoonnummers treft u op de polisbescheiden aan.

Schadebehandeling

Wat te doen bij schade
Op grond van de verzekeringsvoorwaarden en om de afwikkeling te bespoedigen is het belangrijk dat u een schade zo snel mogelijk bij ons kantoor meldt. Wij zorgen ervoor dat de verzekeraar tijdig in kennis wordt gesteld en adviseren u hoe verder te handelen.

Onze bemiddeling bij schade
Wij dienen in het bezit te worden gesteld van alle benodigde informatie zoals het schadeformulier, getuigenverklaringen, originele nota’s en een eventueel proces-verbaal. Wij zorgen ervoor dat de claim zo snel mogelijk bij de maatschappij komt en voeren de correspondentie tijdens de schadebehandeling. Uiteraard houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Uitkeringen
Eventuele uitkeringen zullen in beginsel rechtstreeks door de verzekeraar worden verricht. Bij sommige verzekeringen ontvangt u geen geld maar een schadevergoeding in natura.
Dit houdt in dat de verzekeraar u schadeloos stelt door de schade te laten herstellen. Ook de rechtsbijstandverzekering vergoedt veelal in natura; de verzekeraar neemt de juridische behandeling van het geschil dat u met een derde heeft van u over.

Wat verwachten wij van u?

 • In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.
 • Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons doorgeeft. Onder deze wijzigingen vallen onder meer: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
 • Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 • Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

Premiebetaling

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de premie rechtstreeks wordt betaald aan de verzekeringsmaatschappij. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.

Onze kwaliteit

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
De Wet op het financieel toezicht stelt eisen aan ons op het gebied van integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM), waar ons kantoor is ingeschreven,  ziet toe op naleving van deze wet.

Ons kantoor is ook aangesloten bij de Coöperatieve Vereniging Dienstverlening Assurantiekantoren (DAK) en het Klachteninstituut Financiële Diensten (KiFid). Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij organisaties die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden.
Op grond van onze inschrijving in het Nationaal Regime (MiFID) worden wij aangemerkt als beleggingsonderneming NR en mogen wij adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Wij zijn in het bezit van een  beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor zijn wij verzekerd voor de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van ons beroep.

Bescherming persoonsgegevens
In het kader van onze werkzaamheden beschikken wij over uw persoonsgegevens. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Identificatie
Op grond van De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, afgekort WWFTWet zijn wij verplicht om u in bepaalde gevallen te identificeren en een eventuele ongebruikelijke transactie te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt.

Onze beloning

Beloning op basis van provisie
Na de door ons verstrekte dienstverlening ontvangen wij van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering is gesloten een vergoeding die onderdeel vormt van de premie. Deze vorm van beloning noemen wij provisie en geldt bij de meeste schadeverzekeringen.

Beloning op basis van declaratie
Een aantal van onze diensten verlenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u bespreken. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we (als u dit wenst) een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties.  Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot onze dienstverlening, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk schriftelijk van u. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig volgens onze klachtenprocedure. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter of uw klacht voorleggen bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon 070 333 89 99 of http://www.kifid.nl

 

   


Aanmelden nieuwsbrief

Waarom Willy Smits?

 • Schade melden

  Bij schade zorgen we voor een snelle afwikkeling.

 • Offerte aanvragen

  Een compleet aanbod voor particulier en zakelijk.

 • Contact

  We staan altijd voor u klaar.